خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سنگین دست ها (نامی برای انسانها در میان الفها)

سنگین دست ها (نامی برای انسانها در میان الفها)

یکی از نامهای بیشماری که الفها به نژاد انسانها اطلاق می نمودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...