خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سنگین دست ها (نامی برای انسانها در میان الفها)

سنگین دست ها (نامی برای انسانها در میان الفها)

یکی از نامهای بیشماری که الفها به نژاد انسانها اطلاق می نمودند.