خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سنگین دست ها (نامی برای انسانها در میان الفها)

سنگین دست ها (نامی برای انسانها در میان الفها)

یکی از نامهای بیشماری که الفها به نژاد انسانها اطلاق می نمودند.

درباره اله سار