خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلیروین (پیشگوی اهل بره تیل)

گلیروین (پیشگوی اهل بره تیل)

تورین و سپس مادرش، مورون که توسط هورین به خاک سپرده شد، در گورپشته ای بر فراز آبکندی که تند آب تی گلین ایجاد کرده بود مدفون شدند. بالای این گورپشته، سنگی به عنوان نشان قبر خانواده هورین برآوردند که سنگ یادبود خواهر تورین، نیه نور که در همان آب های تی گلین غرق شده بود نیز محسوب می شد.

گلیروین مردی از اهالی بره تیل بود که هم پیشگویی و هم سروده ای دارد. او بر فراز گور خانواده هورین، ترانه ای سرود: بر فراز سنگ شور بختان که نشان قبر آنان بود. گلیروین پیشگویی کرد که حتی اگر تمامی زمینهای آن حوالی به زیر آب رود، سنگ شوربختان همچنان پا بر جا خواهد ماند. پس از جنگ خشم، زمین در هم شکسته شد و تمامی آن ناحیه به زیر آب رفت، اما پیشگویی گلیروین درست از آب در آمد و سنگ شوربختان بر فراز موجها جزیره ای ساخت که با نام «تولمورون» یا «جزیره مورون» شناخته می شد.

درباره اله سار