خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - جزیره گیردلی (جزیره ای در رودخانه برندی واین)

جزیره گیردلی (جزیره ای در رودخانه برندی واین)

حدودا ده مایلی شمال پل برندی واین، روی مرزهای «فاردینگ شرقی» شایر، رودخانه برندی واین به دو شاخابه تقسیم می شود. رودخانه به همین شکل حدودا دو مایل جریان میابد و یک جزیره دراز و باریک را پیش از آن که دو شاخابه بار دیگر به یکدیگر بپیوندند و به سمت جنوب جاری شوند، تشکیل می دهد. این جزیره با نام «جزیره گیردلی» شناخته می شد، نامی که هیچگاه تشریح و توضیح داده نشد، اما به نظر میرسد که در حقیقت منشا این نام، آن بوده که این جزیره،«حلقه ای» (girdle  در لغت به معنی حلقه است) است که توسط دو شاخابه برندی واین تشکیل شده است. ضمنا به نظر میرسد که «girdley» شامل عنصری مرسوم در انگلیسی قدیم است:«ey» که به معنی «جزیره ای کوچک» است (شکل امروزی این عنصر،eyot است.)

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...