خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - دروازه های سیریون (ظهور سیریون از زیر اندرام)

دروازه های سیریون (ظهور سیریون از زیر اندرام)

دهان غار مانندی در تپه های جنوبی اندرام ، جایی که رودخانه‌ی سیریون از مسیر زیر زمینی اش بیرون می آید.

درباره اله سار