خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - گدارهای پوروس (درگاه ایتیلین)

گدارهای پوروس (درگاه ایتیلین)

مکان: تقاطع رود پروس با جاده‌ی هاراد در مرزهای جنوبی ایتیلین

نام‌های دیگر: محل تقاطع پروس

اکثر اوقات این گدارها را تقاطع پروس می‌نامند جایی که جاده‌ی هاراد وارد قلمروی گوندور می‌شود. پس از لحاظ استراتژیکی اهمیت بسیاری داشت زیرا سپاهیان دشمن که از جنوب می‌آمدند چاره ای جز گذر از این گدارها نداشتند.

این گدارها برای اولین بار در تاریخ ۱۹۴۴ (دوران سوم)  ذکر شدند هنگامی که دشمنان گوندور متحد شدند و از شمال و جنوب به این سرزمین حمله کردند. این بر عهده‌ی ژنرال ارشد آرنیل (بعدها شاه آرنیل دوم شد) بود تا قوای هارادریم را که از جنوب حمله می‌کردند، سرکوب کنند.  پس آرنیل قوایش را در اطراف گدارها آراست تا جنگ شروع شد.

هر چند گوندور از این حمله جان سالم به در برد اما کشته‌های بسیار داد.

این سرزمین هر چند بار یک بار توسط هارادریم مورد حمله قرار می‌گرفت. در سال ۲۸۸۵ دوران سوم مردمان درنده‌خوی سرزمین‌های جنوبی گوندور جنوبی را تشکیل دادند و از طریق پروس به ایتیلین حمله کردند. کارگزار تورین دوم به همراه قوای متحدش از روهان، سپاهیان شاه فولکواین سپاه هاراد را شکست داد و آن‌ها را به آن‌سوی رودخانه راند هرچند که دو پسر فولکواین در این جنگ کشته شدند.

درباره اله سار