خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فیریل (ملکه‌ی آخرین شاه، آروندوی)

فیریل (ملکه‌ی آخرین شاه، آروندوی)

دختر شاه اوندوهر، پادشاه گوندور، که با آروندوی آخرین پادشاه آرتداین ازدواج کرد. به واسطه‌ی این ازدواج بود که آروندوی بعد از مرگ اوندوهر، تاج و تخت گوندور را ادعا کرد، اما دعوی او پذیرفته نشد.

درباره اله سار