خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - دشت کورمالن (بخشی از ایتلین)

دشت کورمالن (بخشی از ایتلین)

درختزاری در شمال ایتلین و در کنار ساحل آندوین و در نزدیکی کایر اندروس. فردو و سم پس از موفقیت در پویش کوه هلاکت در این دشت مورد استقبال با شکوهی قرار گرفتند.

درباره اله سار