خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فرنی (یکی خانواده‌های مردمان بری)

فرنی (یکی خانواده‌های مردمان بری)

یکی از نام‌های گیاهی مردمان بری که به خانواده‌ای اطلاق می‌شد که در زمان جنگ حلقه به وسیله‌ی بیل فرنی، دست نشانده‌ی سارومان در شمال اداره می‌شد.

درباره اله سار