فن هولن (در بسته)

در بسته‌ای در ششمین بلندی میناس تیریت، که به رات دینن منتهی می‌شد که به خیابان ساکت معروف بود و تخت کارگزاران و شاهان در آن قرار داشت.

درباره اله سار