خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - برج دورین (برجی که بر قله‌ی کلب‌دیل بود)

برج دورین (برجی که بر قله‌ی کلب‌دیل بود)

برجی که بر قله‌ی کلب‌دیل، بالای خزد-دوم قرار داشت و گندالف، در همان محل، مایه‌ی هلاکت دورین را از پا درآورد.

درباره اله سار