خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دون‌هارو (پناهگاهی در کوهستان سفید)

دون‌هارو (پناهگاهی در کوهستان سفید)

پناهگاه روهیریم که در دره‌های عمیق کوهستان سفید پنهان بود و در مقابل حملات، نوعی دژ به شمار می‌رفت.

درباره اله سار