خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - مردم دروگ (نامی برای دروئه‌داین)

مردم دروگ (نامی برای دروئه‌داین)

اسم جمعی که به ندرت برای اشاره‌ی به دروگ‌ها کاربرد دارد و معمولاً ایشان را به نام الفی‌اشان، دروئه‌داین می‌خوانند. آن‌ها نیز مانند هابیت‌ها، شاخه‌ی دوری از نژاد‌ انسان‌ها هستند (اگرچه تالکین مشخص کرده است که این دو شاخه، با یکدیگر ارتباطی ندارند.). از نظر تاریخی، نمایندگان مردم دروگ، در بله‌ریاند و نومه‌نور زندگی می‌کردند ولی بعدها، در دوره‌ی سوم به مردمی پراکنده تبدیل شدند که در حواشی روهان می‌زیستند.

درباره اله سار