خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - درودا باروز (همسر رولو بافین)

درودا باروز (همسر رولو بافین)

یکی از افراد خانواده‌ی باروز که با ازدواجش با رولو بافین، سومین پسر اوتو بوفین فربه به خانواده‌ی بافین پیوست. می‌دانیم که درودا و رولو فرزندانی داشتند ولی اسامی آن‌ها ثبت نشده است. تفکیک روابط خانوادگی در میان خاندان باروز مشکل است ولی می‌دانیم که درودا به نسل پیش از روفوس باروز تعلق داشت و اگرچه روابط آن‌ها هرگز با جزئیات شرح داده نشده است او محتملاً عمه‌ی روفوس بوده است.

درباره اله سار