آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - کلاه‌خود اژدها نشان دور-لومین (کلاه‌خود هادور)

کلاه‌خود اژدها نشان دور-لومین (کلاه‌خود هادور)

کلاهخودی فلزی، که با طلا بر آن نقش برجسته زده بودند و بر کاکل آن، سر گلائرونگ اژدها بود. در اصل، آزاگال از بله‌گوست آن را ساخت و به عنوان هدیه به مائدورس داد. او نیز به نوبه‌ی خود، کلاه را به برادرزاده‌اش، فینگون سپرد. وقتی فینگون هادور را به عنوان ارباب دور-لومین برگزید کلاه‌خود اژدها نشان را به ارباب تازه هدیه کرد و فی‌الواقع، افسانه چنین می‌گوید که تنها هادور پسرش، گالدور آن اندازه قدرت داشتند که کلاه‌خود بزرگ را بر نهند.

تنها یک انسان دیگر آن اندازه قدرت داشت که بتواند از خود استفاده کند: نوه‌ی گالدور، تورین تورامبار. وی، اغلب در جنگ، کلاه‌خود اژدها نشان را بر سر می‌گذاشت و یکی از اسامی بسیارش، برگرفته از کلاه‌خودش بود: گورتول، اژدها سر. آخرین اشاره‌ی بارزی که از کلاه‌خود به جای مانده در نبرد توم‌هالاد بود. جایی که می‌گفتند تورین آن را بر سر نهاد. گذشته از آن، احتمال می‌دهند که کلاه‌خود را با خود به بره‌تیل برده باشد و شاید حتی هنگام کشتن خود گلائرونگ نیز آن را بر سر داشت. پس از آن زمان، میراث عظیم خاندان هادور، از دید تاریخ، پنهان گشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...