خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورلاس (همراه ترسان تورین)

دورلاس (همراه ترسان تورین)

یکی از مردمان هالت که همراه تورین تورامبار رفت تا گلائرونگ اژدها را بکشد. ترس بر وی غلبه کرد و از جستجو برگشت و به دست براندیر کشته شد.

درباره اله سار