خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دور-لومین (منطقه‌ی جنوبی هیت‌لوم)

دور-لومین (منطقه‌ی جنوبی هیت‌لوم)

نامی که به سرزمین‌های شمال غربی بله‌ریاند داده بودند و تحت عنوان تیول ارثی، زیر حکومت شاهان نولدور، از آدمیان خاندان هادور اداره می‌شد.

نکته:

دور-لومین به دلیل ارتباط با لاموت، مکانی که فریادهای مورگوت، پس از بازگشتش به سرزمین میانه، پژواک عظیمی در آن داشت به نام «سرزمین پژواک‌ها» خوانده می‌شد. کوهستانی که در شرق آن مکان بود، ارد لومین، کوهستان پژواک نامیده می‌شد و به سمت جنوب، به جانب مرز دور-لومین گسترده شده بود.

درباره اله سار