خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیس (کوچک‌ترین خواهر تورین سپربلوط)

دیس (کوچک‌ترین خواهر تورین سپربلوط)

دختر تراین دوم و خواهر تورین دوم سپربلوط، مادر فیلی و کیلی، تنها دورف مؤنثی است که تالکین از وی نام برده است.

درباره اله سار