خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید هر الف می‌توان تا ۴ نام داشته باشد؟

«نام پدری» که در بدو تولد یا در نزدیکی آن به او داده می‌شود؛

«نام مادری» که معمولاً پس از تولد با توجه به شناخت روحیات یا شمایل ظاهری به او داده می‌شود؛

«لقب» که براساس دستاورها در آینده به الف داده می‌شود؛

«نام انتخابی» خود الف که با توجه به دستاورد، مهارت یا تاریخچه شخصی انتخاب می‌شد.

درباره الوه