خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - سرزمین‌های تاریک (سرزمین‌های شرق دریای کبیر)

سرزمین‌های تاریک (سرزمین‌های شرق دریای کبیر)

از چشم‌انداز نومه‌نوریان، سرزمین‌های شرق دریا که چندان کشف نشده بودند و آن‌جا مردمی نامتمدن و وحشی (البته جز سرزمین‌هایی که الف‌ها هنوز در آن‌ پیدا می‌شدند) زندگی می‌کردند. به همین دلیل، در زبان نومه‌نوری اصطلاح «سرزمین‌های تاریک» برای اشاره به تمام سرزمین میانه به کار می‌رفت.

درباره اله سار