خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیل (شهر کوچک انسان‌ها پایین تنها کوه)

دیل (شهر کوچک انسان‌ها پایین تنها کوه)

شهر کوچک انسان‌ها بین اره‌بور و ازگاروت؛ وقتی اسماگ بر پادشاهی دورف‌ها فرود آمد شهر ویران شد. پس از نابودی اسماگ، بارد، خلف اربابان شهر، دوباره دیل را ساخت.

درباره اله سار