خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیزی گمجی (یکی از خواهران بزرگ سام)

دیزی گمجی (یکی از خواهران بزرگ سام)

بزرگ‌ترین دختر هام‌فست گمجی و بل گود‌چایلد؛ خواهر سام‌وایز گمجی از گروه حلقه.

درباره اله سار