آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دایرویین (یکی از شورشیان همراه باراهیر)

دایرویین (یکی از شورشیان همراه باراهیر)

یکی از اعضای گروهی که پس از مضمحل گشتن سرزمین دورتونیون توسط مورگوت، همراه باراهیر و برن باقی ماندند و جنگیدند. دایرویین یکی از آخرین دوازده مرد باراهیر بود. کسانی که اعمالشان در مقابله با نیروهای اشغال‌گر مورگوت را مجبور به عکس العمل مقابل ایشان کرد. گورلیم ناشاد به این شورشیان خیانت کرد و دایرویین همراه با تقریباً همه‌ی افراد توسط تارن آئلویین به قتل رسید. تنها برن که آن زمان دور از اردوگاه بود از قتل عام جان به در برد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...