خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - قُله ابری (کوهی به نام فانوییدهول)

قُله ابری (کوهی به نام فانوییدهول)

یکی از سه کوه موریا که در میان الف ها فانوییدهول و در میان دورف هایی که در زیر آن در شهر خزد-دوم زندگی می کردند، باندوشاتور(یا به شکل ساده شده شاتور) نامیده می شد.

درباره اله سار