خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کلبدیل (کوهی که به شاخ نقره‌ای معروف بود)

کلبدیل (کوهی که به شاخ نقره‌ای معروف بود)

یکی از سه قله ای که در کوهستان مه آلود (به همراه کارادراس و فانویدول) روی شهر باستانی دورف‌ها، خزد دوم، قرارداشتند.

درباره 3DMahdi