خانه - کارخاروت (شکم قرمز)

کارخاروت (شکم قرمز)

گرگ عظیم الجثه‌ای که دست برن را به همراه سیلماریلی از تاج مورگوت از بازو قطع کرد. سوزش جواهر او را به دیوانگی کشاند و او شروع به تاخت و تاز در آن سرزمین کرد تا سرانجام در ماجرای شکار گرگ توسط هوآن کشته شد.

درباره 3DMahdi