خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کاراگدور (صخره سیاهی پایین گوندولین)

کاراگدور (صخره سیاهی پایین گوندولین)

صخره ای سیاه در طرف شمال شهر گوندولین. ائول، الف تاریک، بر اثر به پایین پرتاب شدن از این صخره جان سپرد.

درباره 3DMahdi