خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - کتاب پادشاهان (شرح وقایع خاندان آناریون)

کتاب پادشاهان (شرح وقایع خاندان آناریون)

طومار رسمی فرمانروایان اولیه ی گوندور، که به جز نام آنها و تاریخ های سلطنت شان، اتفاقات زمان سلطنت آنها را نیز شامل می شود. بنابر یک رسم نومه نوری، اسناد مربوط به پادشاهان در در جایی به نام طومار پادشاهان ثبت می شود. ظاهرا این کتاب ثبت وقایع تمام سی و سه پادشاهی که مستقیما از  خاندان پادشاهی گوندور بودند را شامل می شود، از الندیل تا ائارنور. بعد از از بین رفتن ائارنور، کتاب پادشاهان بسته شد، و در عوض در کتاب جدیدی برای ثبت وقایع کارگزاران آغاز شد، که اولین نامی که در آن دیده می شود ماردیل ورونوه است، اولین کارگزار گوندور.

درباره 3DMahdi