خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد قله (نبرد گاندالف بر فراز قله شاخ نقره ای)

نبرد قله (نبرد گاندالف بر فراز قله شاخ نقره ای)

نامی است که به نبرد چشمگیر گندالف با بالروگ، بلای جان دورین، بر فراز قله ی شاخ نقره ای، کلبدیل، داده اند.

درباره اله سار