خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بارا گوند (پدر مورون الدون)

بارا گوند (پدر مورون الدون)

او پدر مورون الدون  و پدر بزرگ تورین تورامبار محسوب می‌شود. او از داگور براگولاخ فرار کرد و اندکی بعد همراه با عمویش باراهیر و تنی چند از همراهانش درارتفاعات دورت اونیون به صورت غیر قانونی سکنی گزیدند تا اینکه سرانجام به سائورون تسلیم شدند وبه قتل رسیدند.

درباره اله سار