خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باراد ای تل (دژی در سرچشمه رود سیریون)

باراد ای تل (دژی در سرچشمه رود سیریون)

دژ کوهستانی فینگولفین بود که پسرش فینگون آن را در کوهپایه های شرقی کوهستان ارد ویترین (کوههای سایه گرفته) در سرچشمه رودسیریون بنا نمود.

درباره اله سار