خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - حکم والار (حکم والار در مورد دریانوردان نومه نور)

حکم والار (حکم والار در مورد دریانوردان نومه نور)

حکمی که توسط والار برای اهالی نومه نور صادر شد و اینگونه بود که ملوانان نباید ازسمت غرب آنقدر با کشتی دورشوند که نتوانند سواحلشان را ببینند. این حکم توسط آر- فارازون نقض شد که به نابودی وی منجر گردید.

درباره اله سار