خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بالدور (پسر محکوم به فنای بره گو)

بالدور (پسر محکوم به فنای بره گو)

پسر مغرور برگو و نوه ائورل جوان. او به جستجوی راه مرگ پرداخت،هرچندبه او گفته شده بود که این راه به رویت بسته است. پس از گذشت سالهای درازاستخوان‌هایش توسط آراگورن و همراهانش پیدا شد.

درباره اله سار