خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آزانولبیزار (شیار عمیق و سایه‌گرفته‌ی دره دیمریل)

آزانولبیزار (شیار عمیق و سایه‌گرفته‌ی دره دیمریل)

نامی دورفی برای دره میان دو بازوی کوه‌های مه‌آلود، که توسط الفها ناندوهیریون نامیده می شد و میان آدمیان به دره دیمریل مشهور بود. آزانولبیزار نقشی حیاتی در تاریخ دورف‌ها دارد و جایی بود که دورین بی‌مرگ نخستین‌بار به آبهای خلد-زارام نگاه کرد و برای بنا کردن خزد-دوم تصمیم گرفت. و هزار سال بعد، هنگامی که دورف‌ها ارتش اورک‌ها را شکستند و جنگ میان آنان به پایان رسید، خلدزارام هنوز آنجا بود.

درباره اله سار