خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آتلاس (نام الفی علف شاهی)

آتلاس (نام الفی علف شاهی)

گیاهی که با نام های علف شاهی و آسئا آرانیون نیز شناخته می شود. برگ های این گیاه خواص شفا بخشی دارد اما در اواخر دوران سوم دانش استفاده از آن از بین رفته بود.

درباره 3DMahdi