آتانی (مردم اداین)

نامی الفی برای انسانها، مخصوصا مردم سه خاندان اداین.

درباره 3DMahdi