خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آسئا آرانیون (علف شاهی)

آسئا آرانیون (علف شاهی)

یکی از بسیار نام‌هایی که بر روی گیاه شفابخش آتلاس یا علف شاهی گذاشته شده است. در اواخر دوران سوم در گوندور، خصوصیات دارویی این گیاه به فراموشی سپرده شده بود، اما نام باستانی‌اش در زبان کوئنیا والینوری از یاد نرفته بود. آن نام، آسئا آرانیون، به نظر می‌رسد که در زبان الفی، مستقیما برابری برای علف شاهی باشد.

درباره 3DMahdi