خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرتانو (نامی که سائرون برای خود انتخاب کرد)

آرتانو (نامی که سائرون برای خود انتخاب کرد)

زمانی که سائرون برنامه ریزی کرد تا الف ها را در دوران دوم به دام بیاندازد، نامی برای خود انتخاب کرد که حالت خوشایندی داشته باشد و با تغییر چهره نزد آنها رفت، و به آنها دانش پنهان را که به ساختن حلقه های قدرت می انجامید، ارائه کرد. مشهورترین نام مستعارش در این دوره، آناتار، خداوندگار هبه ها، بود، اما اسامی دیگری نیز در تاریخ ثبت شده اند. در میان این اسامی، آرتانو، به معنای آهنگر بزرگ بود، که به مهارت های وی در ساخت و پرداخت بر می گشت، که بدون شک از ارباب اصلی خود، آئوله ی والا یادگرفته بود.

درباره 3DMahdi