خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرتانیس (نامی که پدرِ گالادریل بر روی او نهاد)

آرتانیس (نامی که پدرِ گالادریل بر روی او نهاد)

رسم در میان الف ها اینگونه بوده که پدرها باید نامی را برای فرزند تازه به دنیا آمده شان انتخاب کنند و اینگونه بود وقتی که کوچکترین فرزند فینارفین به دنیا آمد، تنها دخترش، او نام آرتانیس به معنای زن نجیب ، را بر وی نهاد. وقتی گالادریل بزرگتر شد، نامی متفاوت بر خود نهاد، نامی که به زبان سیندارین به معنای تاج گل درخشنده می باشد: گالادریل.

درباره 3DMahdi