خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرتامیر (وارث ازدست رفته ی اوندوهر)

آرتامیر (وارث ازدست رفته ی اوندوهر)

تاریخ: در سال ۱۸۹۲ دوران سوم و یا قبل از آن به دنیا آمد. در سال ۱۹۴۴ دوران سوم کشته شد. (وی به مدت ۵۲ سال زیست).

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: گوندور

خانواده: خاندان آناریون

جایگاه: میناس تی ریت

معنی: احتمالا به معنای جواهر دژ می باشد.

وی وارث و پسر بزرگتر شاه اوندوهر اهل گوندور بود. کسی که به همراه پدرش به نبرد با ارابه سواران رفت. نیروهای اوندوهر حمله ای ناگهانی را در زیر دروازه ی سیاه مورانون متحمل شدند، جایی که پادشاه به همراه پسرش، آرتامیر کشته شدند. بعدها معلوم شد که برادر کوچکتر آرتامیر، فارامیر، بر خلاف قوانین و رسوم موجود در گوندور، به جنگ رفته بود، و او نیز در نبرد کشته شد و گوندور بدون پادشاه رها شد.

بحرانی سیاسی گوندور را دربر گرفت، که در آن آرودویی از پادشاهیِ شمال، آرتداین، مدعی سلطنت گوندور شد. این ادعای آرودویی توسط پلندورِ کارگزار و شورای گوندور رد شد، و به جای وی پادشاهی را به ائارنیل سپردند. وی فرمانده ی پیروز گوندور بود و نیز از خاندان سلطنتی محسوب می شدشجره ی سلطنتی ائارنور کوتاه بود و با مرگ احتمالی پسرش، ائارنور، در میناس مورگول به طور کامل از بین رفت.

از بین رفتن آرتامیر نقطه ی مهمی در تاریخ سرزمین میانه بود. اگر او به هلاکت نمی رسید، شجره ی شاهان به قطع، باقی می ماند و به هزاره ی سوم از دوران سوم نیز ادامه می یافت. و یک هزار سال بعد که آراگورن به میناس تیریت می آمد، گوندور صاحب پادشاه بود و نه کارگزار، بنابراین او حقی برای حکومت نداشت. ارابه سواری ناشناسکه آرتامیر را به قتل رساند، ندانسته مسبب این شد که اتحاد دوباره ی گوندور و آرنور بیش از یک هزار سال به عقب بیفتد.

درباره 3DMahdi