خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرمیناس (همراه گلمیر)

آرمیناس (همراه گلمیر)

او و گلمیر دو پیغام رسانی بودند که در دوران اول توسط گیردان به نارگوتروند فرستاده شدند. پیام آنها که می گفت پل بزرگ نارگوتروند باید ویران شود نادیده گرفته شد که به نابودی دژ توسط گلائرونگ منتهی شد.

درباره 3DMahdi