خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرمنه لوس (شهر پادشاهان نومه نور)

آرمنه لوس (شهر پادشاهان نومه نور)

شهری بزرگ در مرکز ناحیه ای از نومه نور که پادشاه جزیره در آن مسکن داشت.

درباره 3DMahdi