خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراورن (نهمین سرکرده ی دونه داین)

آراورن (نهمین سرکرده ی دونه داین)

زمان: مابین سالهای  ۲۴۹۷  [۱] تا ۲۶۵۴ دوران سوم (به مدت ۱۵۷ سال زیست). سرکردگی دونه داین از سال ۲۵۸۸ دوران سوم (دوران حکومتش ۶۶ سال به طول انجامید)

معنی: قابل تفسیر به عنوان” ارباب سیاه [۲]”

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: تکاوران

خاندان: خاندان ایسیلدور

عناوین: سرکرده ی دونه داین، سرکرده ی شمال، وارث ایسیلدور

وی نهمین فرمانده ی دونه داین پس از سقوط آرتداین بود. او تکاوران را به مدت ۶۶ سال رهبری کرد و پس از او، پسرش فرمانده آراهاد دوم، سرکردگی دونه داین را به عهده گرفت. آراورن طی هفت نسل، از اجداد مستقیم آراگورن اله سار محسوب می شد.

یادداشت:

  1. همانگونه که تمام سرکردگان دونه داین اینگونه بودند، به نظر می رسد که تاریخ تولد آراورن نیز تنها در کتاب مردم سرزمین میانه (بخش دوازدهم ، وارثان ایسیلدور) مشخص شده باشد. که بنابراین کاملا قابل اطمینان نیست.
  2. ترجمه ی “ارباب سیاه” نیازمند جدا کردن دوبخش ara و vorn از یکدیگر است . همچنین این کلمه را می توان با جدا کردن ar و avorn از یکدیگر تفسیر کرد که چیزی شبیه به ” ارباب ثابت قدم” ترجمه خواهد شد، گرچه این نوع مشتق سازی کمتر قطعی است.

درباره 3DMahdi