خانه - آرانارت (اولین سر کرده ی دونه داین)

آرانارت (اولین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ: ۱۹۳۸ دوران سوم تا ۲۱۰۶دوران سوم. (او به مدت ۱۶۸ سال زیست)، فرماندهی دونه داین از ۱۹۷۶ دوران سوم (به مدت ۱۳۰ سال حکم راند).
نژاد: انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ: دونه داین شمالی
خانواده: خانه ی ایسیلدور
معنی: نامشخص، اما قابل ترجمه به پادشاه سرزمین است.
عناوین: فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور

پسر بزرگتر شاه آرودویی، پادشاه آرتداین، که اگر به دلیل نابودی پادشاهی پدرش توسط شاه جادوپیشه ی آنگمار نبود، او خودش نیز پادشاه می شد. وقتی که آرانارت هنوز مرد جوانی بود (البته در نظر آن مردمان)، ارتش شاه جادو پیشه به آرتداین آمد و تاخت و تاز شدیدی به راه انداخت. فورنوست از دست رفته بود، اما پادشاه و پسرش فرار کردند. آرودویی به سمت شمال فرار کرد، اما آرانارت، مانند بیشتر مردمش به سمت غرب در امتداد رود لون در لیندون گریخت.
با اصرار آرانارت، گیردان یک کشتی برای یافتن آرودویی فرستاد، اما کشتی هرگز برنگشت. بعدها معلوم شد که کشتی وی را یافته بود، اما به همراه او در دریاهای منجمد شمالی گم شد. بنابراین آرانارت رهبری  مردم دونه داین شمال که پراکنده و تقلیل یافته بودند، را به عهده گرفت اما به جای عنوان پادشاه، او عنوان سر کرده را بر خود نهاد.
انتقام دونه داین بزودی گرفته شد، شاهزاده ی و فرمانده ی نیروهای گوندور ائارنور، پسر و وارث ائارنی دوم به یاری آمد، او کشتی هایش را به سمت لیندونپ راند و سپس به شرق محل تجمع ارتش آنگمار حمله برد. از فعالیت های آرانارت در زمان این لشکرکشی اطلاع زیادی در دست نیست اما تمام شواهد موجود حاکی از این هستند که وقتی که ائارنور به لیندون می رسد، آرانارت در لیندون بوده است. و به نظر می رسد که به همراه نیروها ی ائارنور به نیروهای دشمن حمله می برند و شکست دشمن باستانی اش را با چشمانش می بیند.
دوسال بعد از مرگ پدرش، آرانارت عنوان سرکرده ی دونه داین را به خود می دهد، عنوانی که برای ۱۳۰ سال داشت. نسل او از طریق بزرگترین پسرش آراهایل ادامه می یابد.
یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرانارت فقط در کتاب تاریخ سرزمین جلد دوازدهم، بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد، که بطور کامل قابل اطمینان نیست.
  2. در زمان تولد آرانارت، او وارث مسلم پادشاهی آرتداین بود، چون او هیچ گاه پادشاهی را به ارث نبرد، نام سلطنتی وی بدون دلیل نیست. طبق پیشگویی، پدرش آرودویی آخرین پادشاه آرتداین نامیده شد، بنابراین برای اینکه پیشگویی بی تاثیر شود، آرودویی به پسرش آرانارت نامی می دهد که یقینا به عنوان پادشاه آینده ی آرتداین اشاره دارد. اگرچه امید آرودویی واهی بود. آرتداین از دست رفت و آرانارت به عنوان اولین وارث ایسیلدور بود که عنوان پادشاه را نداشت.

درباره 3DMahdi