خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرامان (سرزمین های شمالی ورای کوهستان پلوری)

آرامان (سرزمین های شمالی ورای کوهستان پلوری)

سواحل باریک آمان، شمال والینور، که به سمت شرق، ورای حصار کوهستانی پلوری کشیده شده است.

درباره 3DMahdi