خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرامان (سرزمین های شمالی ورای کوهستان پلوری)

آرامان (سرزمین های شمالی ورای کوهستان پلوری)

سواحل باریک آمان، شمال والینور، که به سمت شرق، ورای حصار کوهستانی پلوری کشیده شده است.