خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آر-گیمیلزور (پدر تار-پلانتیر)

آر-گیمیلزور (پدر تار-پلانتیر)

بیست و سومین پادشاه نومه نور، پدر تار-پلانتیر و پدربزرگ آر-فارازون (آخرین پادشاه) بود. او دشمن وفاداران به الف ها و دوستان الف ها بود و آنها را در زمان حکومتش آزار و اذیت می کرد.

درباره 3DMahdi