خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - خانواده ی اپل دور (خانواده ای از انسان های ساکن بری)

خانواده ی اپل دور (خانواده ای از انسان های ساکن بری)

نامی خانوادگی برای انسان های ساکن بری. به نظر می رسد، فقط یکی از اعضای این خانواده در کارهای تالکین وجود دارد، رولی اپل دور، کسی که در نبردی در بری در زمان نبرد حلقه کشته شد.

درباره 3DMahdi