خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - بوزینه (موجودات جنگلی از سرزمین های جنوبی)

بوزینه (موجودات جنگلی از سرزمین های جنوبی)

موجوداتی از جنگل های تاریک جنوب سرزمین میانه. اگر چه به نظر می رسد که در سرزمین های شمالی ناشناخته باشند، اما اورک ها این کلمه را به عنوان یک ناسزای موردعلاقه ی خود به کار می بردند.

درباره 3DMahdi