خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - سنگ آنور (پلانتیر موجود در میناس آنور)

سنگ آنور (پلانتیر موجود در میناس آنور)

پلان تیر گوندوری ها که در میناس تیریت نگهداری می شد. نام خود را از عنوان قدیمیِ آن شهر، میناس آنور، گرفته است. این همان سنگ بینایی است که توسط دنه تور در زمان نبرد حلقه استفاده می شد.

درباره 3DMahdi