خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنون-این-گلید (دروازه ی پنهان نولدور)

آنون-این-گلید (دروازه ی پنهان نولدور)

نامی سیندارینی برای دروازه ی گمشده ی نولدور، که توسط تور پس از سالها جستجو یافته شد. او برای فرار از هیت لوم و یافتن راهی به سوی نوراست از این دروازه استفاده کرد.

درباره 3DMahdi