خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنگریست (شکافنده ی آهن، دشنه ای که تلخار ساخته بود)

آنگریست (شکافنده ی آهن، دشنه ای که تلخار ساخته بود)

زمان: در سال ۴۶۶ دوران اول نابود شد[۱]

خاستگاه: ساخته شده توسط تلخار نوگرودی

نژاد: ساخته شده توسط یک دورف (تلخار)، حمل شده توسط یک الف (کوروفین) و استفاده شده توسط یک انسان (برن) برای بازپس گرفتن سیلماریل از و جدا کردن آن از تاج آهنین مورگوت.

معنی: شکافنده ی آهن

دشنه ای فوق العاده، ساخته شده توسط آهنگری بزرگ به نام تلخار نوگرودی که قادر بود آهن را به راحتی برش چوب، ببُرد. آن دشنه توسط کوروفین پسر فئانور حمل می شد که آن را بدون نیام همراه خود می برد. کوروفین برای مدتی به همراه برادرش در نورگوتروند دارای قدرت بود، اما بعد از اینکه لوتین، سائرون را شکست داد و زندانی هایش را از تول-این-گائوروت آزاد ساخت، بسیاری از آنها به نورگوتروند بازگشتند و مردمان آنجا را بر علیه آن دو برادر شوراندند. ترک اجباری، آنها را بر آن داشت تا به سرزمین های شمالی برادرشان مایدروس، حرکت کنند، اما در آن سفر با برن و لوتین برخورد کردند و به آنها حمله کردند، اما آن دو شکست خوردند و برن دشنه ی آنگریست را از کوروفین ستاند.

احتمالا سرنوشت اینگونه بوده که برن دشنه ی شکافنده ی آهن را از آن خود کند. وقتی او به تخت گاه مورگوت رسیده بود، زمانی که ارباب تاریکی در خوابی سحرآمیز که توسط لوتین به او القا شده بود، قرار داشت؛ برن از آنگریست استفاده کرد تا یکی از سیلماریل ها را از چنگک آهنین نگهدارنده ی سیلماریل های تاج مورگوت، آزاد کند. با داشتن آن جواهر، او انتخاب کرد که فراتر از هدفش رود و همه ی آن سه سیلماریل را رها سازد، اما همانگونه که سعی کرد دومین سیلماریل را از زندانش رها سازد، دشنه شکست و تکه ای از تیغ آن پرید و به صورت در حال چرت مورگوت برخورد کرد. به دلیل شکسته شدن آنگریست، برن و لوتین مجبور شدند که فقط با یکی از سیلماریل ها فرار کنند، در حالیکه دوتای باقیمانده هنوز در تحت قدرت ارباب تاریکی باقی ماندند.

یادداشت:

  1. ما هیچ اشاره مستقیمی به عمر آنگریست زمانی که در دستان برن شکسته شد نداریم، اما با این حال هنوز مطالبی خیلی جزئی وجود دارند که می توان روی آنها کار کرد. این شمشیر توسط تلخار، آهنگر مشهور، ساخته شده است و ما می دانیم که تلخار برای آزاگال کار می کرده است که در نیرنایت در سال ۴۷۲ دوران اول مُرد. با توجه به اینکه تلخار و آزاگال معاصر بودند و همچنین با در نظر گرفتن یک عمر معمولی برای دورف ها که حدود ۲۵۰ سال است، بعید به نظر می رسد که آنگریست قبل از سال ۲۵۰ دوران اول ساخته شده باشد.

درباره 3DMahdi